Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z koniecznością zapewnienia jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania oraz rozliczania wsparcia związanego z realizacją staży i praktyk zawodowych, umożliwiających kwalifikowanie wydatków z nimi związanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia Materiał informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący rozliczenia wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach współfinansowanych ze środków EFS.

Uwaga!

Odnosząc się do informacji zawartych w pkt IV Zasady refundacji wydatków związanych z organizacją stażu lub praktyki zawodowej ppkt 5) Materiału, IZ WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjentów do ujmowania we wnioskach o płatność wniosków o refundację wydatków, o których mowa w pkt IV ppkt 1) lit. b) Materiału, wyłącznie w kwotach netto (tj. bez podatku VAT).

Materiał informacyjny Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczący rozliczenia wsparcia związanego z organizacją staży lub praktyk zawodowych w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (157.7 KB)

Pobierz jako PDF