Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

17 lutego 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Koninie, Marszałek Marek Woźniak wraz z Prezydentem Konina, Starostą Konińskim, Burmistrzem Miasta i Gminy Golina, Wójtami Gmin Kazimierz Biskupi, Kramsk, Rzgów, Stare Miasto oraz Zastępcą Wójta Gminy Krzymów, a także Sekretarzem Gminy Ślesin oficjalnie podpisali Mandat Terytorialny dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

„Subregion koniński był jednym z głównych sprawców powstania OSI – naszego wielkopolskiego patentu na rozwój subregionów, wpisującego się w europejską politykę rozwoju” – mówił w Koninie Marszałek Marek Woźniak. Wyraził także uznanie dla wypracowanego porozumienia kilkunastu podmiotów, które pozytywnie wpłynie na przyszłość tego obszaru. Marszałek podkreślił, że ten instrument ułatwi rozwiązanie problemów wspólnych samorządowców m.in. w sferze transportu i komunikacji, gospodarki wodno – ściekowej i e-usług. „To jest bonus – pieniądze są gwarantowane, ale warunkiem ich transferu jest skuteczne i terminowe zrealizowanie zgłoszonych projektów” – zauważył Marszałek Woźniak.

Józef Nowicki, Prezydent Konina wyraził satysfakcję i zapewnił, że realizacja projektów zgłoszonych w ramach Mandatu Terytorialnego zakończy się powodzeniem.

Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji „w terenie” interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. Stronami mandatu terytorialnego są: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, czyli Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele miast subregionalnych wraz z przedstawicielami otaczających je samorządów (obszary funkcjonalne).

Utworzenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) dla ośrodków subregionalnych Wielkopolski jest podkreśleniem znaczenia i roli tych obszarów w strukturze przestrzennej województwa. Według przyjętych norm, miasta subregionalne, dla których wyznacza się obszary funkcjonalne, to ośrodki o liczbie ludności pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, pełniące ważne funkcje gospodarcze i społeczne. W przypadku Wielkopolski, ze względu na historię podziałów administracyjnych, są to byłe miasta wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła i dodatkowo Gniezno, które zostało zakwalifikowane ze względu na potencjał społeczny i gospodarczy, a także uwarunkowania historyczne.

We wschodniej Wielkopolsce mechanizmem objęte zostały: Miasto Konin (lider OSI), Gmina Golina, Gmina Kazimierz Biskupi, Gmina Kramsk, Gmina Krzymów, Gmina Rzgów, Gmina Stare Miasto, Gmina Ślesin oraz Powiat Koniński. Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego OSI wynosi 29 679 560 euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota prawie 26 325 770 euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego ponad 3 353 790 euro.
W ramach Konińskiego OSI środki z Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego zostaną przeznaczone na działania dotyczące zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości transportu publicznego, informatyzację, poprawę jakości gospodarki wodno-ściekowej oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej. Fundusze z Europejskiego zostaną przeznaczone na działania związane ze: wsparciem szkolnictwa zawodowego, wsparciem edukacji, integracją społeczną oraz wspieraniem aktywizacji zawodowej i samozatrudnienia.

Działania przeznaczone do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
- Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska; alokacja: 5 661 136 euro; beneficjenci: Miasto Konin - lider, partnerzy - MZK Konin, PKS SA Konin, Powiat Koniński, gminy: Golina, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Ślesin, Rzgów, Stare Miasto;
- Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych; alokacja: 4 146 341 euro; beneficjenci: Miasto Konin - lider, partnerzy - Powiat Koniński, gminy: Golina, Krzymów, Kazimierz Biskupi, Kramsk, Ślesin, Rzgów, Stare Miasto;
- Działanie 4.3. Gospodarka wodno – ściekowa; alokacja: 9 292 683,00 euro; beneficjenci: Gmina Stare Miasto - lider, partnerzy - gminy: Rzgów, Golina, Krzymów;
- Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa regionu; alokacja - 7 225 610,00 euro; beneficjent: Miasto Konin;

Działania przeznaczone do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego:
- Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość; alokacja 829 268,29 euro;
- Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotna; alokacja 593 363,17 euro;
- Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; alokacja 894 054,88 euro;
- Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 1 037 103,66 euro.

Pobierz jako PDF