Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w przypadku uzyskania przez Beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 dodatkowego wsparcia w ramach „dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zgodnie z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z 2020 r., poz. 662), istnieje możliwość wykorzystania środków z ww. Funduszu na sfinansowanie wkładu własnego zarówno z tytułu wydatków kwalifikowalnych, jak i wydatków niekwalifikowalnych projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, w takim zakresie, w jakim zakładano finansowanie tego wkładu z dochodów jednostki (a nie na przykład z zaciągniętego na ten cel długu), przy założeniu, że dotyczy to wydatków majątkowych, ponoszonych już po otrzymaniu wsparcia (wsparcie z ww. Funduszu nie może zostać przeznaczone na refundację poniesionych wydatków). Natomiast w przypadku inwestycji, do których zastosowanie mają przepisy o pomocy publicznej, wsparcie w postaci „dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” może być przeznaczone na wkład własny projektów, jeżeli nie została jeszcze podpisana umowa na realizację projektu oraz nie spowoduje to przekroczenia pułapów intensywności pomocy publicznej. Przedmiotową kwestię reguluje Uchwała nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z 2020 r., poz. 662).

Pobierz jako PDF