Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Podstawa prawna:

Właściwa instytucja w ramach Programu Regionalnego może wyznaczyć ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania oraz do wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków tej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu (zgodnie z art. 68a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020).

Na mocy tego przepisu informujemy o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‑2020 zwany dalej Wykazem.

Ogłoszenie

Ogłaszamy dodatkowy nabór kandydatów na ekspertów w zakresie poniższych dziedzin:

33. Ochrona zdrowia;

37. Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego;

39. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w zielonej gospodarce;

40. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w przemysłach wschodzących;

41. Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć;

42. Promocja na rynkach międzynarodowych (w tym MŚP);

43. Usługi proinnowacyjne dla MŚP;

44. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje dla ochrony środowiska.

Warunki do spełnienia

O wpisanie do Wykazu może ubiegać się osoba, która łącznie spełnia poniższe warunki:

  1. korzysta z pełni praw publicznych,
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej programem operacyjnym w zakresie określonym poniżej:

33. Ochrona zdrowia

37. Strategiczne planowanie rozwoju terytorialnego

39. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w zielonej gospodarce

40. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje w przemysłach wschodzących

41. Ocena potencjału komercyjnego innowacyjnych przedsięwzięć

42. Promocja na rynkach międzynarodowych (w tym MŚP)

43. Usługi proinnowacyjne dla MŚP

44. Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje dla ochrony środowiska

Wymogi formalne

Wniosek o wpis do Wykazu powinien zawierać:

  1. Wypełniony kwestionariusz osobowy (kandydat na eksperta, który aplikuje o wpis do więcej niż jednej dziedziny, podaje informacje wymagane dla poszczególnych dziedzin w jednym kwestionariuszu osobowym),
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę (wykształcenie), umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia,
  3. Oświadczenia:

Proces rekrutacji

Zgłoszenia należy wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w terminie do 20 lipca 2018 roku,
na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
ul. Juliusza Ligonia 46, 40‑037 Katowice
z dopiskiem: NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW RPO WSL 2014‑2020 - WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO

Przydatne informacje:

Kancelaria Ogólna UM WSL przyjmuje zgłoszenia w pok. 164 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy UM WSL (tj. od 7.30 – 15.30).

Decyduje data nadania u operatora pocztowego. Wnioski złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż Administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40‑037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl. Dodatkowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Kwestionariuszu osobowym dla kandydatów na ekspertów.

Dodatkowe informacje o prowadzonym naborze można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

Wpis do Wykazu

Ocenę formalną i merytoryczną złożonych aplikacji przeprowadzi Komisja Kwalifikacyjna powołana do weryfikacji wniosków o wpisanie do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach RPO WSL 2014‑2020 Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego. Decyzję o wpisie kandydatów na ekspertów do Wykazu, rekomendowanych przez Komisję Kwalifikacyjną, podejmie Zarząd Województwa Śląskiego w drodze uchwały. Wszyscy kandydaci, którzy złożyli we wskazanym terminie w ramach naboru wnioski o wpis do Wykazu, zostaną powiadomieni o wynikach naboru.

Kandydat na eksperta uzyskuje status eksperta w momencie zawarcia umowy z właściwą instytucją.

Wpis danej osoby do Wykazu nie jest tożsamy z powołaniem w charakterze eksperta do oceny projektów albo do wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu i nie może stanowić dla kandydata podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń.

Wykaz zawierający imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz wskazanie dziedziny, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia zostanie zamieszczony na stronie internetowej w Bazie ekspertów oceniających wnioski.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą naboru kandydatów na ekspertów znajdującą się również w dziale Baza ekspertów oceniających wnioski jako załącznik. Szczególnie prosimy o przeczytanie wszystkich informacji dotyczących prowadzenia Wykazu, oceny pracy eksperta oraz przyczyny wykreślenia kandydata na eksperta z Wykazu.

Ekspertom przysługiwać będzie wynagrodzenie zgodne z Zestawieniem stawek wynagrodzeń ekspertów RPO WSL 2014‑2020.
 

Lista dziedzin objętych RPO WSL 2014-2020 (507.2 KB)

Kwestionariusz osobowy dla kandydatów na ekspertów (97.3 KB)

Wzór oświadczeń kandydata na eksperta (84.5 KB)

Pobierz jako PDF