Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w następujących dziedzinach:

1.    RYNEK PRACY

2.    WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

a)    korzysta z pełni praw publicznych;
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c)    nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
d)    posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie zawodowe lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej WRPO 2014+, w ramach której jest dokonywany wybór projektu (w tym posiada aktualny certyfikat uprawniający do oceny projektów współfinansowanych z EFS oraz deklaruje chęć zdobycia certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) lub w przypadku osób nieposiadających aktualnego certyfikatu do oceny projektów z EFS deklaruje chęć zdobycia certyfikatu wydawanego przez MIiR); 
e)    posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRPO 2014+.

Kandydatem na eksperta nie może być pracownik Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ oraz Instytucji Pośredniczących WRPO 2014+  zaangażowanych w realizację WRPO 2014+.

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów poprzez złożenie:

a) stosownego oświadczenia dotyczącego spełnienia przesłanek, o których mowa w lit. a-c. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (załącznik nr 1 do formularza kwestionariusza osobowego);

b) kopii dokumentów potwierdzających wiedzę, umiejętności, posiadane doświadczenie w ramach wybranej dziedziny, o których mowa w lit. d (oraz aktualnego certyfikatu uprawniającego do oceny projektów współfinansowanych z EFS i deklaracji chęci zdobycia certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) lub deklaracji chęci zdobycia certyfikatu wydawanego przez MIiR, załącznik nr 5 do formularza kwestionariusza osobowego);

c) kopii dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRPO 2014+ o którym mowa w lit. e (załącznik nr 6 do formularza kwestionariusza osobowego);

d) wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata na eksperta. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to podpis wraz z pieczęcią imienną (lub czytelnie imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia) na każdej stronie dokumentu z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub podpis wraz z pieczęcią imienną (lub czytelnie imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia) na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony …do strony…” – dokument powinien mieć zaparafowane i ponumerowane strony oraz być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem. Podpisy oraz parafy powinny być złożone przy użyciu niebieskiego tuszu.

W przypadku ubiegania się przez jedną osobę o wpis na listę kandydatów na ekspertów w dwóch dziedzinach, należy złożyć w ramach każdej dziedziny osobny wniosek.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu pisemnego lub rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze ekspertów.

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 61 846 38 36.

Zgłoszenia, z dopiskiem: „KANDYDACI NA EKSPERTÓW WRPO 2014+”, należy przesyłać na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Wydział Programowania EFS
ul. Kościelna 37
60-537 Poznań

lub składać osobiście w zamkniętej opisanej wg powyższego wzoru kopercie w:

sekretariacie Funduszy Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (budynek C), ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań – w godzinach pracy Urzędu

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów, które po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Warunkiem korzystania z usług eksperta będzie złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności, o którym mowa w art. 49 ust. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.).

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, z dnia 31 marca 2015 r.

Załączniki:

Zalacznik nr 1 do formularza kwestionariusza osobowego (87.9 KB)

Zalacznik nr 1 do ogloszenia o naborze - Wzor kwestionariusza osobowego (92.4 KB)

Zalacznik nr 2 do formularza kwestionariusza osobowego.docx (87.2 KB)

Zalacznik nr 3 do formularza kwestionariusza osobowego (87.4 KB)

Zalacznik nr 4 do formularza kwestionariusza osobowego (87.2 KB)

Zalacznik nr 5 do formularza kwestionariusza osobowego.docx (87.2 KB)

Zalacznik nr 6 do formularza kwestionariusza osobowego (87.6 KB)

Pobierz jako PDF