Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

jako Instytucja Pośrednicząca
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020
informuje o możliwości ubiegania się o wpis do:

Wykazu kandydatów na ekspertów
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

w następujących dziedzinach:

 1. Wspieranie przedsiębiorczości, zatrudnienia oraz aktywności zawodowej:
  1. Samozatrudnienie oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
  2. Wspieranie aktywności zawodowej poprzez działania prozdrowotne
 2. Promocja strategii niskoemisyjnych:
  1. Niskoemisyjny system transportu publicznego.
  2. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
 3. Wykształcone społeczeństwo:
  1. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji.
  2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
 4. Nowoczesna infrastruktura służąca rozwojowi:
  1. Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług.
  2. Rozwój instytucji kultury i ochrona dziedzictwa narodowego.
  3. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.
  4. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
  5. Rozbudowa infrastruktury drogowej.

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. korzysta z pełni praw publicznych,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. nie została skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej WRPO 2014+, w ramach której jest dokonywany wybór projektu; (tu: dodatkowe wymagania, np. z zakresu wymaganych uprawnień, w przypadku działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) posiada certyfikat wydawany przez Ministerstwo Rozwoju uprawniający do oceny projektów współfinansowanych z EFS lub w przypadku osób nieposiadających aktualnego certyfikatu do oceny projektów z EFS deklaruje chęć zdobycia certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo Rozwoju).
 5. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRPO 2014+.

Kandydatem na eksperta nie może być pracownik Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących zaangażowanych w realizację WRPO 2014+.

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów poprzez złożenie:

 1. stosownego oświadczenia dotyczącego spełnienia przesłanek, o których mowa w lit. a-c. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. kopii dokumentów potwierdzających wiedzę, umiejętności, posiadane doświadczenie w ramach wybranej dziedziny, o którym mowa w pkt. d.,
 3. kopii dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRO 2014+ o którym mowa w pkt. e.,
 4. wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z wymaganymi oświadczeniami.

Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata na eksperta. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to podpis wraz z pieczęcią imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” – dokument powinien mieć zaparafowane i ponumerowane strony oraz być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem. Podpisy oraz parafy powinny być złożone przy użyciu niebieskiego tuszu.

W przypadku ubiegania się przez jedną osobę o wpis na listę kandydatów na ekspertów w kilku dziedzinach, należy złożyć w ramach każdej dziedziny osobne zgłoszenie.

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Wawrzyniak pod numerem telefonu 62 598 52 37.

Zgłoszenia, z dopiskiem:  „KANDYDACI NA EKSPERTÓW  WRPO  2014+”, należy przesyłać pod adres: Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok. 31, 62-800 Kalisz lub składać osobiście w zamkniętej kopercie opisanej wg powyższego wzoru w nieprzekraczalnym terminie od dnia 17.02.2016 r. do dnia 08.03.2016 r. (decyduje data wpływu do jednostki). Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 31 marca 2015r. w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. Załącznik do ogłoszenia o naborze na kandydatów na ekspertów – Wzór kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta (463 KB)
 2. Załącznik do kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta – Oświadczenia (456 KB)
Pobierz jako PDF