Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

 

Departament Wdrażania Programu Regionalnego
informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 -Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(nabór uzupełniający)
w następujących dziedzinach:

 

w ramach osi 3 i 4 WRPO 2014+:

 1. Efektywność energetyczna w tym: OZE, niskoemisyjne źródła ciepła i zaopatrzenie w ciepło
 2. Rozbudowa systemu monitoringu powietrza
 3. Ochrona przeciwpowodziowa (w tym zagospodarowanie wód opadowych i obiekty małej retencji)
 4. Gospodarka odpadami
 5. Gospodarka ściekowa i zaopatrzenie w wodę
 6. Bioróżnorodność

w ramach osi 9 WRPO 2014+:

 1.  Rewitalizacja

O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wiedzę, umiejętności lub doświadczenie w danej dziedzinie objętej WRPO 2014+, w ramach której jest dokonywany wybór projektu;
 5. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRPO 2014+.

 

Kandydatem na eksperta nie może być pracownik Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ oraz Instytucji Pośredniczących WRPO 2014+  zaangażowanych w realizację WRPO 2014+.

Celem procedury naboru kandydatów na ekspertów jest wyłonienie osób z faktycznym doświadczeniem i/lub wykształceniem w danej dziedzinie objętej naborem.

Wskazanie wyłącznie doświadczenia w ocenie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach różnych programów pomocowych, nie jest wystarczające do pozytywnego przejścia postępowania kwalifikacyjnego.

 

Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów poprzez złożenie:

a)  stosownego oświadczenia dotyczącego spełnienia przesłanek, o których mowa w lit. a-c. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

b) kopii dokumentów potwierdzających wiedzę, umiejętności, posiadane doświadczenie w ramach wybranej dziedziny, o którym mowa w pkt. d.,

c) kopii dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wiedzę w zakresie celów
i sposobu realizacji WRO 2014+ o którym mowa w pkt. e.,

d) wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z wymaganymi oświadczeniami.

 

Dodatkowe informacje dostępne są pod numerami tel.: 61 62 66 125, 61 62 66 148.

Zgłoszenia, z dopiskiem: „KANDYDACI NA EKSPERTÓW  WRPO  2014+”, należy przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Departament Wdrażania Programu Regionalnego

Wydział Oceny Merytorycznej Projektów

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

 

lub składać osobiście w zamkniętej opisanej wg powyższego wzoru kopercie w:

sekretariacie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego (II piętro)

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

formularz_ekspert (446.8 KB)

oświadczenie_gotowość (443.5 KB)

oświadczenie_niekaralność (444 KB)

oświadczenie_zgoda_dane_osobowe (443.5 KB)

oświadczenie_zgoda_dane_wykaz (443.9 KB)

Pobierz jako PDF