Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, otrzymujemy wiele pytań od przedsiębiorców. Zamieszczamy pytania i odpowiedzi, które budzą najwięcej wątpliwości. Kolejne pytania będą pojawiać się sukcesywnie.

1. PYTANIE:

Jakie działania są podejmowane w celu zmniejszenia skutków koronawirusa w przedsiębiorstwach?

ODPOWIEDŹ

16 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie, które umożliwi udzielanie pomocy z Funduszy Europejskich w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji na specjalnych, bardzo korzystnych, antykryzysowych warunkach. Więcej informacji na ten temat TUTAJ.

Wszystkie informacje odnośnie Funduszy Europejskich w zakresie wparcia walki z koronawirusem znajdują się TUTAJ.

Wszystkie informacje odnośnie Funduszy Europejskich w zakresie wparcia walki z koronawirusem na terenie województwa wielkopolskiego znajdują się TUTAJ.

Tarcza antykryzysowa – pomoc rządu - TUTAJ.

2. PYTANIE:

Otrzymałam dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej i zarejestrowałam firmę w lutym br. Czy przysługuje mi zwolnienie ze składek ZUS?

ODPOWIEDŹ:

Informacji dotyczących opłacania składek udziela Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Na stronie ZUS  zamieszczono komunikaty o wsparciu w ramach tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, szczegóły TUTAJ.

3. PYTANIE:

Otrzymałem dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach WRPO 2014+ i zgodnie z Umową o dofinansowanie, muszę opłacać składki ZUS przez 12 miesięcy. Co w przypadku, gdy mogę zostać zwolniony z opłacania ze składek ZUS przez 3 miesiące? Czy w tej sytuacji należy się wypłata wsparcia pomostowego? Czy na okres trwającej epidemii mogę zawiesić działalność gospodarczą?

ODPOWIEDŹ:

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 marca br. w zakresie działań możliwych do podjęcia w celu łagodzenia wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektów współfinansowanych z EFS, w przypadku ostatecznych odbiorców projektów, którym w ramach projektu przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, istnieje możliwość czasowego zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej. Okres zawieszenia działalności w związku ze skutkami koronawirusa nie byłby traktowany jako naruszenie wymogu trwałości. Okres ten nie byłby jednocześnie wliczany do wymaganego okresu utrzymania działalności gospodarczej, a zatem po ponownym podjęciu działalności musiałaby ona być prowadzona proporcjonalnie dłużej o okres jej zawieszenia. W sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej przez uczestnika, nie jest możliwe przekazywanie wsparcia pomostowego finansowego. Jednocześnie, gdy uczestnik nie zdecyduje się na zawieszenie działalności i jednocześnie chce skorzystać z okresowego zwolnienia z opłacania składek ZUS, wynikających z rozwiązań proponowanych przez rząd w ramach pakietu tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, uczestnik taki może otrzymywać wsparcie pomostowe finansowe w wysokości i okresie wynikającym z zawartej z nim umowy.

4. PYTANIE:

Dotyczy działania 1.2 WRPO 2014+

Chciałabym zapytać o Państwa stanowisko w sprawie projektów znajdujących się w okresie trwałości i konieczności utrzymania etatów i/lub osiągania wskaźników przychodowych w kontekście obecnej sytuacji w kraju i na świecie. W wielu przedsiębiorstwach konieczne jest zwolnienie pracowników, z uwagi na braki zamówień od kontrahentów. Czy koronawirus i jego oddziaływania na otaczającą rzeczywistość będą wystarczającym wyjaśnieniem nieosiągnięcia w/w wskaźników w tym okresie?

ODPOWIEDŹ: 

Mając na uwadze wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, IZ WRPO 2014+ każdy przypadek będzie analizować indywidualnie przeprowadzając szczegółową analizę realnego wpływu bieżących wydarzeń na poszczególne stany faktyczne. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie: IZ WRPO 2014+ może odstąpić od nałożenia korekty w związku z niezrealizowaniem wartości docelowych wskaźników rezultatu zawartych we wniosku o dofinansowanie, po dokonaniu szczegółowej analizy przyczyn braku pełnej realizacji wartości docelowych przedstawionych przez Beneficjenta, w tym oceny wpływu czynników od niego niezależnych, które uniemożliwiły pełną realizację wartości docelowych wskaźników. Jako działanie czynników niezależnych należy uznać działanie siły wyższej, jaką jest w obecnej sytuacji pandemia koronawirusa.

5. PYTANIE:

Gdzie mogę otrzymać pomoc na wynagrodzenie pracowników, aby zapobiec zwolnieniom? Jak mogę skorzystać z dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej?

ODPOWIEDŹ:

Informacje o tzw. „Tarczy Antykryzysowej”, w tym pomocy z Funduszy Europejskich, znajdują się TUTAJ. Wsparcie udzielane jest m.in. przez Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy - szczegóły TUTAJczy też Zakład Ubezpieczeń Społecznych - szczegóły TUTAJ.

6. PYTANIE

Prowadzę przedsiębiorstwo. Słyszałem, że Fundusze Europejskie mają wspomóc firmy mające problem w zachowaniu płynności finansowej w związku z pandemią koronawirusa, czy to prawda?

ODPOWIEDŹ

Obecnie istnieje możliwość otrzymania 2 rodzajów pożyczek płynnościowych.

1. Pożyczka Płynnościowa finansowana z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju to instrument, którym warto się zainteresować. Jest dopasowany do potrzeb zgłaszanych przez lokalne firmy z Wielkopolski i stanowi uzupełnienie pomocy w ramach Tarczy rządowej.

Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0%. Okres spłaty 72 miesiące. Karencja do 12 miesięcy. Kwota pożyczki do 300.000,00 zł. Do 100.000,00 zł pod weksel.

Pożyczki udzielane są przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie. Szczegółowe informacje oraz wnioski dostępne są na stronach ww. instytucji:

WARP, ARR KONIN

2. Pożyczka Płynnościowa finansowana z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przeznaczona jest na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19.

Wnioski o udzielenie pożyczki przyjmują pośrednicy finansowi:

7. PYTANIE:

Co z wydatkami, których w związku z epidemią nie udało się zrealizować?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z tzw. specustawą funduszową, przewidywane jest uznanie za kwalifikowane wydatków na cele niezrealizowane z powodu pandemii. Możliwe jest również wydłużenie terminów składania wniosków w konkursach oraz terminów uzupełniania i wprowadzania poprawek we wnioskach.

8. PYTANIE:

Czy istnieje możliwość zawieszenia spłat kredytu w ramach inicjatywy Jeremie2?

ODPOWIEDŹ:

Decyzja o zawieszeniu spłat zobowiązań podejmowana jest każdorazowo przez operatora.

9. PYTANIE:

Nasza firma chciałaby zdobyć dofinansowanie na badania i rozwój testu do szybkiej diagnostyki COVID-19, w związku z tym chciałabym zapytać czy w najbliższym czasie takie projekty są planowane w woj. wielkopolskim?

ODPOWIEDŹ:

6 kwietnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Poddziałania 1.1.1 (tzw. Szybka ścieżka) z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, który będzie skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowo-badawczych) planujących realizację prac badawczo-rozwojowych w kontekście walki z koronawirusem. Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia br. Dokumentacja konkursowa została zamieszczona na stronie NCBR - TUTAJ .

W przypadku dalszych pytań dotyczących Funduszy Europejskich zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub za pośrednictwem aplikacji Skype z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Wielkopolsce. Dane kontaktowe oraz godziny udzielania konsultacji są TUTAJ.

Pobierz jako PDF