Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, że Baza Konkurencyjności została rozbudowana o nową funkcjonalność - możliwość publikowania zapytań ofertowych dla Wnioskodawców - podmiotów, które nie mają statusu Beneficjenta tj. nie podpisały jeszcze umowy o dofinansowanie projektu.  Dzięki temu możliwość publikowania ogłoszeń w Bazie zyskały także podmioty planujące pozyskanie dofinansowania na realizację projektów w ramach ogłoszonych naborów wniosków.

Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020  podmioty wszczynające postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, a po ogłoszeniu naboru wniosków, są zobowiązane do publikacji zapytań ofertowych na stronie wskazanej przez instytucję ogłaszającą nabór - od 1 stycznia 2018 r. w Bazie Konkurencyjności.

IZ WRPO 2014+ podkreśla jednocześnie, iż decyzja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności przed podpisaniem umowy o dofinansowanie musi być każdorazowo uzasadniona i wynikać ze specyfiki projektu.

Przypominamy, że obowiązek upubliczniania zapytania ofertowego w Bazie dotyczy zamówień powyżej 50 tys. PLN netto i ma na celu zagwarantowanie zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

Pobierz jako PDF