Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ udostępnia do stosowania Beneficjentom Oświadczenie o niezaliczeniu wartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w koszty uzyskania przychodów. Przedmiotowe oświadczenie ma na celu potwierdzenie przez Beneficjentów, iż wartość odpisów amortyzacyjnych dla środka trwałego, którego zakup został przedstawiony do rozliczenia w danym wniosku o płatność, nie została i nie zostanie zaliczona w koszty uzyskania przychodów.

IZ WRPO 2014+ zobowiązuje Beneficjentów do załączania wypełnionego oświadczenia o niezaliczeniu wartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w koszty uzyskania przychodów wraz z każdym kolejnym wnioskiem o płatność złożonym po opublikowaniu niniejszego komunikatu, każdorazowo w przypadku wykazania we wniosku o płatność wydatków związanych z zakupem środków trwałych[1].

IZ WRPO 2014+ zwraca uwagę, iż termin weryfikacji wniosku o płatność liczony jest od dnia przesłania wniosku wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, w tym ze wszystkimi oświadczeniami Beneficjenta.

Oświadczenie o niezaliczeniu wartości odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w koszty uzyskania przychodów (256.9 KB)


[1] Zgodnie z definicją środka trwałego zawartą w rozdz. 3 pkt 1) lit. w) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Pobierz jako PDF