Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż pismem z dnia 30 października br. (znak DKF-IV.7517.142.2017.DK) Ministerstwo Rozwoju przekazało interpretację Ministerstwa Finansów, z której wynika, że dotacje otrzymane przez beneficjentów programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej powinny być opodatkowane podatkiem VAT, w przypadku gdy mają bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Przedmiotowy obowiązek podatkowy wynika z przepisów prawa wspólnotowego, tj. Dyrektywy Rady (WE) nr 112/2006 z 28.11.2006 r. ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. nr 347/1).

Aktualnie Ministerstwo Finansów zidentyfikowało trzy obszary, w których może zaistnieć konieczność opodatkowania dotacji oraz zapłaty tzw. VAT należnego:

– projekty, w ramach których usługi doradcze świadczone są przez beneficjentów na rzecz ostatecznych odbiorców nieodpłatnie bądź po cenie niższej niż cena rynkowa,

– projekty partnerskie, w których następuje wzajemne przeniesienie własności wartości niematerialnych i prawnych lub produktów nabytych bądź wytworzonych w ramach projektu pomiędzy partnerami uczestniczącymi w jego realizacji,

– projekty dotyczące wsparcia odnawialnych źródeł energii, realizowanych w schemacie, w którym beneficjent (jst) nabywa, a następnie przekazuje i dofinansowuje zakup i instalację kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na budynkach prywatnych (mieszkańców danej jst).

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ w załączeniu przekazuje schemat rozliczeń podatku od towarów i usług przez Beneficjenta projektu unijnego i ostatecznego odbiorcy, w sytuacji gdy ma miejsce tzw. dopłata do ceny. Znajduje on zastosowanie we wszystkich przypadkach opisanych powyżej. Schemat został uzgodniony przez Ministerstwo Rozwoju z Ministerstwem Finansów pod kątem jego zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ uprzejmie informuje, iż nie jest organem upoważnionym do interpretowania obowiązujących przepisów podatkowych. W celu uzyskania interpretacji należy zwrócić się do Krajowej Informacji Skarbowej, ponieważ to beneficjent jest odpowiedzialny za prawidłowe rozliczenie podatku VAT. Ewentualne pytania w zakresie przekazanego schematu proszę kierować bezpośrednio do Departamentu Podatku od Towarów i Usług w Ministerstwie Finansów.

Przykład rozliczeń podatku od towarów i usług VAT (703 KB)

Pobierz jako PDF