Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu została podpisana pierwsza umowa inwestycyjna na projekt termomodernizacyjny realizowany w ramach inicjatywy Jessica 2. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) udzielił Wspólnocie Mieszkaniowej 1,2 mln zł pożyczki na kompleksową modernizację energetyczną budynku przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu. Finansowanie projektu możliwe jest dzięki podpisaniu Umowy o Finansowanie, która została zawarta pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a BGK. Województwo Wielkopolskie przeznaczyło ponad 173 mln zł ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 (WRPO 2014+) na inwestycje z zakresu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

"Pożyczki oferowane w ramach Jessica 2 stanowią kontynuację dobrych praktyk i doświadczeń zdobytych przez Województwo Wielkopolskie w trakcie wdrażania Inicjatywy Jessica w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Biorąc pod uwagę wiodącą rolę naszego regionu w wykorzystaniu instrumentów finansowych, Samorząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował się przeznaczyć najwyższą kwotę w Polsce na wsparcie projektów w zakresie rewitalizacji obszarów problemowych i poprawy efektywności energetycznej w sektorze publicznym, a także mieszkaniowym ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Podpisanie pierwszej umowy inwestycyjnej, wspierającej przedsięwzięcie termomodernizacyjne w Województwie Wielkopolskim, jest przełomowym wydarzeniem we wdrażaniu instrumentów finansowych w ramach Jessica 2. Jako pierwsi w Polsce, dzięki wspólnym staraniom Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego uruchomiliśmy nabór wniosków na pożyczki dla inwestorów zarówno z zakresu efektywności energetycznej oraz rewitalizacji obszarów problemowych. Tym bardziej cieszy nas zainteresowanie oferowanymi produktami finansowymi" – powiedział Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Podpisanie umowy inwestycyjnej umożliwi Wspólnocie Mieszkaniowej przeprowadzenie prac w budynku mieszkalnym z 1962 r. polegających m.in. na ociepleniu ścian i dachu oraz wymianie instalacji c.o. w części wspólnej, co poprawi efektywność energetyczną obiektu o ponad 26%. Realizacja projektu pomoże zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 117,8 tony ekwiwalentu CO2/rocznie oraz zmniejszy koszty zużycia energii w 70 gospodarstwach domowych na łączną kwotę ponad 51 tys. zł w ciągu roku. Zakończenie projektu przewiedziane jest na IV kwartał 2018 r. Udzielona pożyczka jest niezwykle atrakcyjna finansowo, gdyż oprocentowanie pożyczki wynosi 0,5% w skali roku, a BGK nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tytułu udzielania i obsługi pożyczki.

"Fundusze unijne to nie tylko spektakularne inwestycje infrastrukturalne. To również ważne projekty o mniejszej skali, które obejmują m.in. rewitalizację zdegradowanej tkanki miejskiej i poprawę efektywności energetycznej budynków. Pierwszy projekt termomodernizacyjny w programie Jessica 2, będący efektem współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego i Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej, to przykład działania które poprawia jakość życia mieszkańców Poznania. Zrównoważony rozwój społeczny to także jeden z ważnych celów Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, którego realizację wspiera BGK" – podkreśla Przemysław Cieszyński, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Projekty wspierane w ramach Jessica 2 w Wielkopolsce służą poprawie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w budynkach mieszkalnych. Równolegle do projektów termomodernizacyjnych, w ramach Inicjatywy Jessica 2, wspierane są inwestycje rewitalizacyjne, na które przeznaczono kwotę 112,60 mln zł ze środków WRPO 2014+. Również w ich przypadku podmiotem udzielającym finansowania jest BGK.

BGK to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując ze wszystkimi instytucjami rozwoju jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP. BGK rozwija systemy poręczeń i gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań.
Województwo Wielkopolskie należy do regionów, które najszybciej rozpoczęły wdrażanie instrumentów finansowych w Polsce, obecnie przeznaczając na ten cel łącznie ok. 944 mln zł. Środki te stanowią alternatywę dla finansowania dotacyjnego oraz wpisują się w strategię rozwoju województwa przewidującą tworzenie regionalnych mechanizmów finansowania projektów w obszarze przedsiębiorczości, rewitalizacji oraz efektywności energetycznej. Pożyczki Jessica 2 są kontynuacją pozytywnych doświadczeń regionu w zakresie implementacji Inicjatywy Jeremie i Jessica w ramach poprzedniej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

JESSICA 2 (3)

Pobierz jako PDF