Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Powiat Poznański, Fundacja Dom Autysty oraz Stowarzyszenie Na Tak otrzymają ponad 4,3 mln zł środków unijnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). Dotychczas Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył już 17 mln zł z puli środków zarezerwowanych na infrastrukturę społeczną w tym programie.

- Pokazujemy trzy bardzo ważne i - co trzeba podkreślić - mające pionierski charakter projekty, sprzyjające usamodzielnieniu osób z niepełnosprawnościami. W ramy tych nowatorskich przedsięwzięć wpisują się nie tylko kwestie zdobywania różnych życiowych umiejętności. Jest w nich także zarezerwowane miejsce na tzw. strefy wytchnieniowe dla opiekunów - podkreślił Marszałek Woźniak. – To taki trochę poligon doświadczalny. Mam nadzieję, że w ślad za nimi pójdą inne, równie ciekawe i interesujące projekty.

 

Powiat Poznański przeznaczy unijne dofinansowanie na modernizację domków szeregowych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w gminie Dopiewo – Chcemy doprowadzić domki do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami i seniorów. Przystosujemy 7 domków, każdy dla 4-5 osób – powiedział Jan Grabkowski, Starosta Poznański.

Z kolei Fundacja Dom Autysty zbuduje nowy obiekt przy ul. Szamarzewskiego w Poznaniu, który służyć będzie osobom dorosłym, zmagającym się z autyzmem - przede wszystkim pod kątem aktywizacji społeczno – zawodowej. Adam Kompowski, Prezes i współzałożyciel Fundacji Dom Autysty, tata Kuby zmagającego się z autyzmem podkreślił, że brak oferty, po skończeniu edukacji szkolnej przez dzieci dotknięte autyzmem zmobilizował rodziców do działania. W Domu Autysty prowadzone będą dwa rodzaje aktywności: ośmiogodzinne zajęcia dzienne w formie terapii zajęciowej, przystosowujące m.in. do pracy oraz pobyty dla opiekunów w strefie wytchnieniowej. – Jesteśmy pionierami w takiej formie działalności i będziemy dzielić się naszym doświadczeniem z innymi – powiedział Adam Kompowski.

Dzięki udzielonemu wsparciu finansowemu Stowarzyszenie Na Tak zrealizuje projekt polegający na adaptacji lokalu użytkowego, mieszczącego się na parterze budynku wielorodzinnego na os. B. Chrobrego. Przebudowany lokal zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności umysłowej, ruchowej i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ewa Kowańska, Prezes Stowarzyszenia Na Tak, które prowadzi szeroką działalność dla osób dotkniętych m.in. Zespołem Downa podkreśliła, że realizując projekt tzw. mieszkalnictwa wspomaganego chcą doprowadzić swoich podopiecznych do pełnej samodzielności – poczynając od takich czynności jak obsługa domowego sprzętu AGD czy poruszanie się po mieście środkami transportu publicznego.

Obszar unijnego wsparcia z WRPO 2014+, z którego skorzystają beneficjenci obejmuje poprawę dostępności do usług zdrowotnych i społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nadrzędnym kierunkiem są działania zmniejszające nierówności w zakresie stanu zdrowia i promujące włączenie społeczne, walkę z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

O dotację mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje pomocy i integracji społecznej czy jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparcie skierowane jest m.in. na  tworzenie i funkcjonowanie regionalnej infrastruktury usług społecznych, powiązanej z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług np. specjalistyczne placówki terapeutyczno-opiekuńcze, ośrodki aktywizacji społeczno-zawodowej, placówki wsparcia dziennego, w tym kluby seniora, instytucje opieki wytchnieniowej, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, rodzinne domy dziecka, placówki reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Warto zaznaczyć, że projekty finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego WRPO 2014+ będą realizowane w ścisłym połączeniu z działaniami podejmowanymi w ramach wsparcia  z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+, który pełni funkcję wiodącą w tym obszarze interwencji.

Marszałek podpisuje umowę.

 

Pobierz jako PDF