Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Podręcznik w zakresie kwalifikowalności oraz zasad finansowania wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Działania 6.1 i Pomocy Technicznej) jest zgodny z postanowieniami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 oraz uzupełnia warunki i procedury w nich określone. Stanowi on kompendium wiedzy nie tylko dla Beneficjentów WRPO 2014+, lecz także dla instytucji wdrażających.

Podręcznik ma zastosowanie do wydatków ponoszonych zarówno w ramach współfinansowania krajowego (w tym wkładu własnego), jak i ze środków unijnych w ramach realizacji projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych. Nie ma natomiast zastosowania do wydatków ponoszonych przez uczestników projektów i ostatecznych odbiorców.

Dokument dostępny jest w Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Pobierz jako PDF