Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego jest w trakcie przygotowania. Planowane rozpoczęcie udzielania wsparcia zostanie poprzedzone informacją zamieszczoną na naszej stronie internetowej WRPO. 
 
IZ WRPO 2014+ przedstawia poniżej najważniejsze założenia do omawianej pomocy finansowej:
 
Przeznaczenie wsparcia: finansowanie kapitału obrotowego - finansowanie bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19 
Forma wsparcia: grant
Dla kogo: mikro- i  małe  przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:
 
a) są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS;
b) prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
c) nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014);
d) w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
e) odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
f) na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień wnioskowania przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość;
g) przedsiębiorca nie prowadzi: 
 
1) działalności w sektorach zastrzeżonych, takich jak: 
 
a) nielegalna działalność gospodarcza: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność,
 b) wyroby tytoniowe i destylowane napoje alkoholowe. Produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi,
c) produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, o ile stanowią one część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej, 
d) kasyna. Kasyna i równoważne przedsiębiorstwa,
e) zastrzeżenia w sektorze technologii informacyjnej. Badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które (i) mają konkretnie na celu: a) wsparcie działalności ujętej w sektorach zastrzeżonych, o których mowa w lit. a–d powyżej; b) hazard internetowy i kasyna internetowe; lub c) pornografię; lub które (ii) mają na celu umożliwienie nielegalnego: a) dostępu do sieci danych elektronicznych; lub b) pobierania danych elektronicznych,
 f) zastrzeżenia w sektorze nauk o życiu. Przy wspieraniu finansowania badań naukowych, rozwoju lub zastosowań technicznych odnoszących się do: (i) klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; lub (ii) organizmów zmodyfikowanych („GMO”).,
g) inne jeżeli przemawia za tym konieczność ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami tej działalności w postaci negatywnego wpływu na ich zdrowie lub bezpieczeństwo;
 
2) działalności instytucji finansowych, bankowej oraz sektora kas spółdzielczych.
 
Stawka jednostkowa: obejmuje koszt finansowania kapitału obrotowego (KO) przez 1 miesiąc kalendarzowy
 
stawka jednostkowa na finansowanie KO przez 1 miesiąc dla firmy mikro- i małej = 7 845,11 zł x √FTE
gdzie: 
• FTE -  zatrudnienie w firmie w przeliczeniu na pełne etaty. W przypadku samozatrudnionych FTE=1.
 
Kwota wnioskowana: wyliczana na podstawie wzoru:
 
kwota wsparcia = stawka jednostkowa x 3,
gdzie: 
• 3 – liczba miesięcy uwzględniana do wyliczenia kwoty wsparcia

Wynik należy zaokrąglić do pełnych etatów w dół. Wynik mnożymy razy trzy (pomoc udzielana jest maksymalnie na trzy miesiące).

Dla przykładu firma mała, zatrudniająca maksymalnie 49 pracowników, może uzyskać pomoc w wysokości:

7 845,11 x √49 = 54 915,77 zł

54 915,77 x 3 = 164 747,31 zł

Poziom dofinansowania: do 100%
 
Jednocześnie IZ WRPO 2014+ zachęca do:
- monitorowania komunikatów pojawiających się na stronie internetowej WRPO,
- zapisania się do newslettera,
- obserwowania  profilu WRPO na Facebooku oraz na Twitterze,
- kontaktu z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Wielkopolsce.
Pobierz jako PDF