Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4786/2018 w dniu 11 stycznia 2018 roku podjął Uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały nr 2718/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Zasad Programowania i Wsparcia Rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+).

W związku ze wsparciem rewitalizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Zarząd Województwa Wielkopolskiego, realizując politykę rozwoju całego regionu, przyjął zasady, których celem jest przedstawienie najistotniejszych informacji, jakie powinny być uwzględniane przy przygotowaniu programów rewitalizacji. Stanowią one wsparcie gmin województwa w przygotowaniu oraz prowadzeniu procesów rewitalizacyjnych na obszarach problemowych, w tym informacji na temat wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+. Prezentują także podstawowe założenia w odniesieniu do monitorowania realizacji programów rewitalizacji, a także wskazują potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

W związku m.in. z potrzebą dostosowania dokumentu do zmienionych zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+ oraz Kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych, modyfikacją podejścia do monitorowania realizacji programów rewitalizacji oraz korekt w zakresie mierników rozwoju mogących stanowić postawę wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, koniecznie stało się dokonanie aktualizacji zapisów przedmiotowego dokumentu w ww. zakresie.

Zasady programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+ (326.5 KB)

Załącznik nr 1 - Regulamin wpisu do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa (607.7 KB)

Załącznik nr 2 - Lista sprawdzająca dla programów rewitalizacji (649.4 KB)

Załącznik nr 3 - Lista sprawdzająca dotycząca zgodności projektu GPR ze strategią strategią rozwoju województwa oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa (44.3 KB)

Załącznik nr 4 - Formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji (78.6 KB)

Załącznik nr 4 - Formularz efektów monitorowania programów rewitalizacji (133.5 KB)

Załącznik nr 5 - Karta informacyjna projektu rewitalizacyjnego (301.4 KB)

Pobierz jako PDF