Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W wyniku realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), a także zatwierdzenia przez Komisję Europejską 23 października 2017 roku zmienionej Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zidentyfikowała przesłanki do modyfikacji zapisów Programu, będące odpowiedzią w zakresie skutecznego i efektywnego realizowania zadań określonych w Programie. W związku z tym, 27 marca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pełniący rolę IZ WRPO 2014+, podjął Uchwałę nr 5087/2018 w sprawie przyjęcia zmian Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kluczowe zmiany w tym zakresie obejmują m.in. zwiększenie alokacji na instrumenty finansowe o 20,38 mln EUR  w wyniku zidentyfikowania luki finansowej oraz potrzeby zwiększenia wykorzystania tej formy wsparcia, a także zwiększenie alokacji na Oś 10. Pomoc Techniczna o 8 mln EUR, w celu utrzymania sprawnego i efektywnego wdrażania WRPO 2014+. Ponadto, zmiany obejmują także modyfikacje typów projektów, typów beneficjentów oraz grup docelowych, a także identyfikację trzech nowych strategicznych projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym, tj. rozbudowę Szpitala Klinicznego im. Jonschera w Poznaniu w obszarze onkologii i hematologii dziecięcej w ramach działania 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, termomodernizację Szpitala Zespolonego w Lesznie w ramach działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz projektu dot. tworzenia systemu inkubowania i wsparcia wysokiej jakości projektów oraz identyfikacji nowych inteligentnych specjalizacji w zakresie procesu przedsiębiorczego odkrywania w ramach działania 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Podjęte zmiany obejmują zarówno zakres zmian podlegających decyzji, jak i notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z art. 96 ust. 10 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1303/2013.

Proponowane zmiany WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalne w zakresie zgodności zmian z Umową Partnerstwa oraz zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+. Zmiany obowiązują od 27 marca 2018 roku.

Jednocześnie – zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2016 nr 0 poz. 353) – IZ WRPO 2014+ podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

Na podstawie art. 48 ust 1 i 2, art. 49, w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 wskazanej wyżej ustawy, IZ WRPO 2014+, w uzgodnieniu z  Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odstąpiła od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmian Programu, ze względu na to, że wprowadzone zmiany stanowią stosunkowo niewielką modyfikację przyjętego wcześniej dokumentu.

Tekst zmienionego WRPO 2014+ publikujemy poniżej.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) (1.9 MB)

Pobierz jako PDF