Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje o stanowisku Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym wyposażenia pracowni przedmiotowych.

Zgodnie z zapisem „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020” (dalej: Wytyczne) wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych musi być zgodne ze szczegółowym katalogiem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) i udostępnionym za pośrednictwem strony internetowej www.men.gov.pl. Instytucje Zarządzające Regionalnymi Programami Operacyjnymi (IZ RPO) mają obowiązek zapewnienia zgodności interwencji przewidzianej w ramach RPO z przedmiotowym katalogiem. W świetle obowiązujących przepisów Wytycznych, katalog ma charakter zamknięty i nie jest możliwe wykraczanie poza jego ramy. Powyższe wynika z konieczności zapewnienia koncentracji wydatkowania środków EFS, a także zawężenia możliwości rozdysponowania ograniczonych środków wyłącznie do kategorii wydatków niezbędnych z punktu widzenia realizacji celów określonych we właściwych podstawach programowych.

Jednakże, z uwagi na wprowadzenie od września 2017 r. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego, MEN poinformowało, iż katalogi powinny być traktowane pomocniczo. W konsekwencji, resort edukacji potwierdził zasadność otwarcia ww. katalogów.

Tym samym, Ministerstwo Rozwoju informuje o możliwości dokonywania zakupu wyposażenia w przypadku działań przewidzianych w PI 10i i 10iv (w przypadku WRPO 2014+ dotyczy poddziałań 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.3.1, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5) spoza katalogów opracowanych przez MEN. Zgodnie z zaleceniem MEN, opracowane katalogi powinny być traktowane jako rekomendacja, przy czym należy kierować się racjonalnością zakupu i potrzebami indywidualnej jednostki oświatowej.

Ponadto, w przypadku działań przewidzianych do realizacji w PI 10iv (kształcenie zawodowe) należy brać pod uwagę rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach, w którym określone jest wyposażenie niezbędne do realizacji kształcenia w poszczególnych zawodach.

Pobierz jako PDF