Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

27 października 2017 r. Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, podpisał z Włodzimierzem Wilkanowiczem, Prezesem Kolei Wielkopolskich umowę o dofinansowanie w ramach Działania 5.2. „Transport kolejowy” WRPO 2014+. Beneficjentem udzielonej pomocy są Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

Łączna kwota projektu Kolei Wielkopolskich pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego” wynosi 63 960 000 zł, w tym wysokość środków przekazanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 44 200 000 zł. Projekt inwestycyjny dotyczy zakupu czterech sztuk dwuczłonowych spalinowych zespołów trakcyjnych o łącznej pojemności 760 osób.

Zakupione spalinowe zespoły trakcyjne służyć będą realizacji pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze województwa wielkopolskiego na trasach niezelektryfikowanych Poznań-Wolsztyn oraz Poznań-Gołańcz.

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. świadczą usługi przewozowe z wykorzystaniem taboru będącego własnością województwa wielkopolskiego. W 2015 roku Spółka eksploatowała 49 pojazdów, w tym 21 spalinowych zespołów trakcyjnych, 22 nowoczesne elektryczne zespoły trakcyjne oraz 6 starszych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Po zrealizowaniu niniejszego projektu Spółka będzie dysponować dodatkowymi 4 pojazdami spalinowymi.

Celem realizacji projektu jest poprawa mobilności mieszkańców regionu przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnych skutków oddziaływania transportu na środowisko. Rezultatem projektu będzie usprawnienie transportu publicznego na terenie województwa wielkopolskiego poprzez zapewnienie dogodnych warunków dojazdu do miejsc pracy, szkół, centrów kultury i usług społecznych oraz miejsc wypoczynku. Efektywne, sprawne i charakteryzujące się wysoką jakością połączenia kolejowe wzmocnią funkcję aglomeracji poznańskiej, zwiększając jednocześnie jej powiązania z otoczeniem regionalnym. Dostosowanie ilości i jakości usług świadczonych przez transport kolejowy do oczekiwań i realnych potrzeb pasażerów zachęci mieszkańców województwa do korzystania z transportu zbiorowego, co przełoży się na ograniczenie liczby podróży indywidualnych. Dzięki zmniejszeniu liczby podróży samochodami w granicach aglomeracji poznańskiej i na drogach dojazdowych nastąpi zmniejszenie zatłoczenia na drogach i wynikających z tego emisji hałasu i zanieczyszczeń.

Tabor będący przedmiotem projektu będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych, dysponuje bowiem specjalnymi rampami, minimum dwoma miejscami dla osób na wózkach inwalidzkich z możliwością przypięcia ich pasami oraz dostosowanymi toaletami dla tych osób.
Dotychczas w ramach naborów dla projektów pozakonkursowych dla Działania 5.2. WRPO 2014+, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał do dofinansowania projekty na łączną kwotę wsparcia wynoszącą blisko 680 mln zł.

Beneficjentami ww. projektów, oprócz Kolei Wielkopolskich sp. z o. o., są PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. realizujące inwestycję w ramach Poddziałania 5.2.1 WRPO 2014+ pt. „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD- Chodzież – Piła Główna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020” (kwota dofinansowania projektu 424 932 000,00 zł) oraz SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO realizujący inwestycję w ramach Poddziałania 5.2.2 WRPO 2014+ pt. „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych” (kwota dofinansowania projektu 210 689 500,00 zł).

konferencja prasowa

Pobierz jako PDF