IZ WRPO 2014+ zwraca uwagę, iż obecnie nowotworzony formularz monitorowania danych uczestników projektów dofinansowanych z EFS (zakładka w ramach SL2014) inicjuje się każdorazowo danymi z formularza ostatnio przesłanego, tj. z najpóźniejszą datą w polu data przesłania formularza, a nie za okres „od do”. Ma to istotne znaczenie w sytuacji, w której wystąpi konieczność poprawy przez beneficjenta formularza monitorowania uczestników już po przekazaniu formularza za okres następny. W celu zmniejszenia ryzyka błędnego zainicjowania danych na formularzu, IZ zaleca, aby po przesłaniu każdego formularza, Beneficjent przygotował na jego podstawie wersję w statusie „W przygotowaniu”, którą wykorzysta w przypadku konieczności poprawienia danych za dany okres. W razie konieczności przygotowania formularza za kolejny okres nie należy wykorzystywać tego wcześniej utworzonego formularza w statusie „W przygotowaniu”, lecz zainicjować kolejny. Obecnie trwają prace mające na celu zmianę powyższego rozwiązania.

Jednocześnie przypominamy, iż na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej (http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/realizuje-projekt/centralny-system-teleinformatyczny-sl2014) zamieszczona jest aktualna wersja Podręcznika Beneficjenta oraz Słownik głównych pojęć. 

Pobierz jako PDF