Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ (IZ WRPO 2014+) przypomina, że zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (dotyczy umów w ramach Osi Priorytetowych 6, 7, 8, dla których stroną jest Instytucja Zarządzająca reprezentowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego) Beneficjenci zobowiązani są między innymi do:

  1. sporządzania i zamieszczania na stronie internetowej projektu, o ile taka istnieje, szczegółowego harmonogramu udzielania wsparcia w projekcie przed rozpoczęciem udzielania wsparcia. Harmonogram ten powinien zawierać co najmniej informację o rodzaju wsparcia oraz dokładną datę, godzinę i adres realizacji wsparcia. W przypadku,  gdy strona internetowa projektu nie istnieje, Beneficjent przekazuje szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia IZ WPRO 2014+ z wykorzystaniem SL2014. Przedmiotowy harmonogram powinien być systematycznie aktualizowany,
  2. usuwania błędów lub złożenia dokumentów i wyjaśnień w terminie i zakresie wyznaczonym przez IZ – dotyczy to m.in. wszystkich etapów weryfikacji wniosku o płatność, a więc zarówno badania kwalifikowalności wydatków, kwalifikowalności uczestników, jak i prawidłowości przeprowadzonych procedur związanych z udzielaniem zamówień w ramach projektu.

Nieinformowanie o zmianach w zakresie realizowanych szkoleń, skutkujące brakiem możliwości przeprowadzenia wizyty monitoringowej realizowanej formy wsparcia, czy też uporczywe niestosowanie się do zaleceń IZ WRPO 2014+, skutkujące brakiem możliwości zweryfikowania i zatwierdzenia wniosku o płatność może skutkować uznaniem takich działań za rażące naruszenie przez Beneficjenta zapisów umowy o dofinansowanie w zakresie zarządzania projektem, a w konsekwencji prowadzić do obniżenia stawki ryczałtowej kosztów pośrednich, zgodnie z rozdziałem 8.4 Koszty pośrednie w projektach finansowanych z EFS, pkt 10 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pobierz jako PDF