Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla Osi Priorytetowych 6, 7, 8 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Działania 6.1) stanowi doprecyzowanie dokumentu horyzontalnego pt. „Podręcznik Beneficjenta SL2014” w stosunku do projektów realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zawiera ono jedynie wybrane informacje specyficzne dla WRPO 2014+ Osi Priorytetowych 6, 7, 8 (z wyłączeniem projektów realizowanych w ramach Działania 6.1) w zakresie rozliczania projektów.

W przedmiotowym Uszczegółowieniu wskazano m.in. terminy i warunki składania wniosków o płatność, załączniki do wniosków, informacje dotyczące harmonogramu płatności i szczegółowego harmonogramu płatności, informacje dotyczące monitorowania uczestników i bazy personelu.

Ze względu na charakter informacji zawartych w ww. Uszczegółowieniu, stanowią one dodatkowe kompendium wiedzy dla beneficjentów programu operacyjnego na temat sposobu rozliczania projektów i zostały przygotowane w celu usprawnienia procesu rozliczania.

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla Osi Priorytetowych 6, 7, 8 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (1.1 MB)

Pobierz jako PDF