Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

30 lipca tego roku w Poznaniu Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, podpisał Memorandum of Understanding (Deklarację Przedumowną) z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Tym samym województwo wielkopolskie, jako pierwszy region w Unii Europejskiej, zawarło tego typu porozumienie, rozpoczynając negocjacje umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w zakresie przygotowywania mechanizmu polegającego na wykorzystaniu zwrotnych form finansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W ramach wcześniejszych działań zmierzających do opracowania systemu wdrażania instrumentów finansowych, Instytucja Zarządzająca, której rolę pełni Zarząd Województwa Wielkopolskiego, zakończyła przeprowadzanie specjalistycznej analizy w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych. Przekazane w czerwcu tego roku wyniki analizy wskazały optymalne możliwości i zakres wdrażania instrumentów finansowych w Wielkopolsce oraz zarekomendowały m.in. wykorzystanie struktury funduszu funduszy zarządzanego przez Europejski Bank Inwestycyjny.

Bazując na dotychczasowych efektach zastosowania instrumentów finansowych w okresie programowania na lata 2007-2013 oraz stosownych badaniach potrzeb inwestycyjnych w województwie wielkopolskim, Zarząd Województwa Wielkopolskiego zamierza przeznaczyć łącznie ok. 180 mln euro na zwrotne formy finansowania projektów z zakresu rewitalizacji, efektywności energetycznej oraz wsparcia przedsiębiorczości w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Stosownie do zapisów Memorandum of Understanding oraz w wyniku podpisania Umowy o finansowanie, część powyższej kwoty będzie powierzona w zarządzanie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu.

Mechanizm wykorzystania środków Unii Europejskiej w formie instrumentów finansowych jest wykorzystywany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego od czasu poprzedniego okresu programowania na lata 2007-2013. Wówczas Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na ten cel największą w Polsce kwotę wynoszącą ponad 814 mln zł w ramach Inicjatyw Wspólnotowych JESSICA i JEREMIE, ukierunkowanych na rewitalizację obszarów miejskich oraz wsparcie sektora MŚP.

Pobierz jako PDF