Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

3 lipca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowę z Archidiecezją Poznańską o dofinansowanie projektu pn. „Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”. W spotkaniu udział wzięli ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański oraz prof. Hanna Kóčka – Krenz z UAM w Poznaniu.

„Podpisanie tej umowy to ważny moment w naszych pracach nad przestrzenią Wielkopolski. Projekt Archidiecezji Poznańskiej, o wartości blisko 9,9 mln zł, który wsparliśmy kwotą ponad 8,2 mln zł, jest jedyny w swoim rodzaju, bo dotyczy naszego dziedzictwa narodowego. Dlatego został wybrany do dofinansowania w trybie pozakonkursowym. Wcześniej sfinansowaliśmy także przygotowanie dokumentacji technicznej, która była istotnym elementem wdrożenia tego projektu. Cieszę się, że dzisiaj możemy nasze działania sfinalizować i podpisać umowę. Życzę Beneficjentowi – Archidiecezji Poznańskiej - szybkiej i skutecznej realizacji” – powiedział Marszałek Marek Woźniak.

Inwestycja dotyczy renowacji, konserwacji i udostępnienia wnętrza zabytkowego kościoła Panny Marii in Summo oraz wykonania ekspozycji Palatium Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Arcybiskup Stanisław Gądecki – wspominając niedawne obchody 1050-lecia Chrztu Polski podkreślił, że to miejsce o wielkim znaczeniu dla początków polskiej państwowości. Finalnie będzie służyć nie tylko celom religijnym, ale również turystycznym i niewątpliwie podniesienie walor Ostrowa Tumskiego. Z kolei prof. Hanna Kóćka - Krenz przypomniała wydarzenia związane z początkami naszej państwowości, które zapisały karty historii Ostrowa Tumskiego, m.in. wprowadzenie Dobrawy przez Księcia Mieszka I i wybudowanie jej kaplicy. „Mamy tu też do czynienia z miejscem – symbolem odrodzenia władzy piastowskiej – po najeździe Brzetysława w 1034 roku, który spowodował wielkie zniszczenia całej Wielkopolski” – mówiła Hanna Kóćka – Krenz.

W projekcie uczestniczą trzy podmioty: Archidiecezja Poznańska, Miasto Poznań i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Prace obejmują zagospodarowanie terenu oraz stworzenie systemu informacyjnego dotyczącego całego terenu Ostrowa Tumskiego. Odwzorowany zostanie również historyczny przebieg wałów grodu poznańskiego. W ramach projektu zaplanowano ekspozycję reliktów, tradycyjną i multimedialną, Palatium i kaplicy Dobrawy wewnątrz i na zewnątrz kościoła Panny Marii in Summo wraz z ekspozycją zabytków archeologicznych i programem edukacyjnym w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci. Inwestycja obejmuje także kompleksową konserwację i renowację wnętrza oraz zabytków ruchomych pochodzących z wnętrza kościoła Panny Marii in Summo, jak również zabezpieczenie kościoła przed kradzieżą i zniszczeniem.
Celem projektu jest poprawa dostępności do dóbr kultury oraz ochrona, zachowanie i właściwe wyeksponowanie dziedzictwa kulturowego znajdującego się na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Wartością dodaną projektu jest poprawa atrakcyjności Poznania oraz zwiększenie ruchu turystycznego.

Podpisanie umowy

Pobierz jako PDF