Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną* listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowy wniosek* został zakwalifikowany do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.    

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Ekonomia społeczna, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe oraz na podstawie Orzeczenia Komisji Odwoławczej Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.    

Wyniki oceny formalnej Poddziałanie 7 3 2 - Ekonomia społeczna - projekty konkursowe (246.7 KB)

 

 * Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.03.02-IZ-00-30-001/15 opublikowana 10-09-2015 r. została zaktualizowana o projekt, który  przeszedł pozytywnie procedurę odwoławczą w zakresie oceny formalnej.

Pobierz jako PDF