Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną* listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe wnioski* zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.    

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe oraz na podstawie Orzeczeń Komisji Odwoławczej Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020.    

Wyniki oceny formalnej Poddziałanie 8 1 1 - Edukacja przedszkolna (295.5 KB)

 

 * Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 opublikowana 02-09-2015 r. została zaktualizowana o projekty, które  przeszły pozytywnie procedurę odwoławczą w zakresie oceny formalnej.

Pobierz jako PDF