Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Z uwagi na specyfikę projektów współfinansowanych ze środków EFS, w których wsparcie kierowane jest bezpośrednio do osób, wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, IZ WRPO 2014+ zaleca szczególną ostrożność oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Beneficjenci są zobowiązani do postępowania zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez odpowiednie służby oraz podjęcia w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych dostosowanych do specyfiki projektu. Beneficjenci powinni zadecydować o zakresie działań zaradczych niezbędnych do podjęcia w ramach projektu, kierując się dobrem i bezpieczeństwem uczestników projektu oraz mając na względzie racjonalność wydatkowania środków publicznych.

W przypadku konieczności zawieszenia działań lub przesunięcia terminów części wsparcia dla uczestników projektów, Beneficjenci będą mieli możliwość wnioskowania o wydłużenie okresu realizacji projektu.

IZ WRPO 2014+ prosi o każdorazowe informowanie opiekunów projektów o zmianach w harmonogramie wsparcia w ramach projektu oraz o ewentualnych wdrażanych przez Beneficjentów działaniach zaradczych zgodnych z zaleceniami odpowiednich służb. Należy jednak zadbać o odpowiednie dokumentowanie takich działań celem zapewnienia właściwej ścieżki audytu. 

Pobierz jako PDF