Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

UWAGA!

W związku z przekazanymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 Zaleceniami Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi rozliczania podatku od towarów i usług (VAT), IZ WRPO 2014+ przedstawia poniższą informację.

We wszystkich projektach, w których wydatki dotyczyć będą:

zastosowanie mają zapisy Zaleceń, o których mowa powyżej.

Dodatkowo IZ WRPO 2014+ informuje, że Wnioskodawcy w ramach ogłoszonego w dniu 27.08.2018 r. konkursu numer RPWP.06.05.00‑IZ‑00‑30‑001/18 są zobligowani do stosowania się do ww. Zaleceń już w momencie składania wniosków o dofinansowania jak i późniejszej realizacji projektów w tym dostosowania dokumentów przygotowywanych dla uczestników projektu, zgodnie z Załącznikiem 8.21 do Regulaminu – Standardy realizacji wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, do ww. Zaleceń. Przestrzeganie/stosowanie Zaleceń będzie weryfikowane przez Instytucję Zarządzającą zarówno na etapie oceny wniosków o dofinansowanie jak i realizacji projektów.

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ zapewnia, że niezastosowanie się do ww. Zaleceń w złożonym w odpowiedzi na konkurs wniosku nie będzie skutkowało automatycznym jego odrzuceniem, a jedynie spowoduje, że w przypadku skierowania go do dalszego etapu oceny jakim są negocjacje, wniosek będzie musiał zostać dostosowany do Zaleceń.

Zalecenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczące rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów EFS (173.4 KB)

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia uczestnika dot. podatku VAT (93.3 KB)

Załączniki nr 3a, 3b Schematy wypłaty (309.4 KB)

Pobierz jako PDF