Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały "Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020". Przede wszystkim dla beneficjentów, czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców, czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie. Może być pomocą dla instytucji odpowiedzialnych za kontrolę projektów i korygowanie wydatków.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią podręcznika.

Dodatkowo zamieszczamy  pomocnicze listy sprawdzające, które są przydatne  przy dokonywaniu zakupów, współfinansowanych z funduszy unijnych. Listy dotyczą trybu rozeznania rynku oraz stosowania zasady konkurencyjności. 

Zamowienia udzielane w ramach projektow - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 (1.6 MB)

Lista sprawdzająca - rozeznanie rynku (18.4 KB)

Lista sprawdzająca - zasada konkurencyjności (24.2 KB)

Pobierz jako PDF