Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotowało zaktualizowany materiał informacyjny dotyczący angażowania nauczycieli do projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualizacja uwzględnia zmiany w przepisach prawa oświatowego oraz zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (względem wersji Wytycznych z 19 lipca 2017 r.).

Materiał ma charakter instruktażowy i może być wykorzystywany przy realizacji projektów edukacyjnych. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że trudno jest uwzględnić wszystkie możliwe przypadki zatrudniania nauczycieli w projektach EFS, dlatego materiał nie stanowi ostatecznie wiążącej interpretacji, a każdy przypadek zatrudnienia i zaangażowania powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Materiał informacyjny dotyczący zatrudnienia i angażowania personelu w projektach edukacyjnych - sierpień 2020 (166.7 KB)

Pobierz jako PDF