Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 6951/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2023 roku zmieniono następujący zapis regulamin wyboru projektów nr: FEWP.06.13-IZ.00-004/23.

I. Podrozdział 3.1 Informacje o naborze, pkt 2 przyjął brzmienie:

Nabór rozpoczyna się w dniu udostępnienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu w LSI 2021+ w sposób umożliwiający składanie wniosków o dofinansowanie projektu. Nabór wniosków w wersji elektronicznej będzie prowadzony od dnia 23 czerwiec 2023 r. od godziny 0.00 do dnia  4 sierpnia 2023 r. do godziny 23:59:59. Wnioskodawca składa wniosek za pośrednictwem LSI 2021+. Wniosek uznaje się za złożony jeśli został wysłany w okresie trwania naboru, nie został wycofany oraz został podpisany w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od dnia zakończenia naboru (kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym osoby/osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu aplikującego o dofinansowanie, w przypadku projektów partnerskich konieczność złożenia podpisów dotyczy również wszystkich partnerów). Niezależnie od tego czy Wnioskodawca chce podpisać wniosek profilem zaufanym czy podpisem kwalifikowanym, konieczne jest zarejestrowanie konta na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/.).

Pozostałe zapisy w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu wyboru projektów nie ulegają zmianie.

Jednocześnie jako materiał pomocniczy dodano regionalny program zdrowotny pt.: „Rozszerzenie dostępności robotycznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym i innymi zespołami porażennymi na terenie województwa wielkopolskiego”

Zmiana regulaminu wyboru projektów obowiązuje od dnia 21 lipca 2023 roku.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin naboru FEWP.06.13-IZ.00-004_23 aktualny od 21.07 (1 MB)

RPZ w zakresie rehabilitacji dzieci z chorobami neurologicznymi (2.4 MB)

Pobierz jako PDF