Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 467/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 marca 2019 roku zmieniono następujące zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑004/18.

  1. Pkt. 1.1.3 przyjął brzmienie:

Wskaźniki produktu
Jednostka miary

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach alokacji dostępnej dla Działania 6.6/ Poddziałania 6.6.1

 

Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski

Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS

osoby

43 705

43 920

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym pracodawców

sztuka

1

1

 

  1. Pkt. 2.2 Przyjął brzmienie:

Ogółem: 15 604 396 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 13 961 828 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 642 568 PLN

 

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z programu polityki zdrowotnej, w taki sposób, że:

 

Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów przyczyni się do wydatkowania środków, które nie zostały wykorzystane w ramach I edycji regionalnego programu zdrowotnego pn.: Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski, a co za tym idzie osiągniecia przez Beneficjentów wyższej wartości wskaźników zaplanowanych do realizacji w całym programie zdrowotnym.

Załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.06.06.01‑IZ‑00‑30‑004/18 pozostają bez zmian.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 14 marca 2019 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

8.0 Regulamin konkursu 6.6.1 marzec 2019 (1 MB)

Uchwała 467/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.03.2019 (398.8 KB)

Pobierz jako PDF