Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 8189/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 marca 2024 roku zmieniono następujący zapis regulamin wyboru projektów nr: FEWP.09.05-IZ.00-001/24 oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu.

I. Podrozdział 7.3 Inne informacje, pkt 3 przyjął brzmienie:

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu musi zakładać objęcie:

- wszystkich członków Rady LGD w każdym roku kalendarzowym, w którym przeprowadzany jest nabór na projekty wdrażające LSR i co do zasady przed rozpoczęciem naboru (pierwszego z naborów), szkoleniami z zakresu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS+ (w tym w szczególności z obszaru wytycznych kwalifikowalności i wytycznych dotyczących realizacji projektów), innymi niż organizowane przez IZ w liczbie wskazanej na dany rok przez IZ (wynosząca w danym roku nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2 szkolenia),

-  co najmniej 1 pracownika biura LGD w każdym roku kalendarzowym realizacji projektu, szkoleniami z zakresu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS+ (w tym w szczególności z obszaru wytycznych kwalifikowalności i wytycznych dotyczących realizacji projektów), innymi niż organizowane przez IZ w liczbie wskazanej na dany rok przez IZ (wynosząca w danym roku nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2 szkolenia).

II. § 4 ust. 1 pkt 16 (Odpowiedzialność i zobowiązania Beneficjenta) wzoru umowy o dofinansowanie projektu przyjął brzmienie:

Realizując Umowę Beneficjent zobowiązany jest do: (…) objęcia:

- wszystkich członków Rady LGD w każdym roku kalendarzowym, w którym przeprowadzany jest nabór na projekty wdrażające LSR i co do zasady przed rozpoczęciem naboru (pierwszego z naborów), szkoleniami z zakresu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS+ (w tym w szczególności z obszaru wytycznych kwalifikowalności i wytycznych dotyczących realizacji projektów), innymi niż organizowane przez IZ w liczbie wskazanej na dany rok przez IZ (wynosząca w danym roku nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2 szkolenia),

-  co najmniej 1 pracownika biura LGD w każdym roku kalendarzowym realizacji projektu, szkoleniami z zakresu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS+ (w tym w szczególności z obszaru wytycznych kwalifikowalności i wytycznych dotyczących realizacji projektów), innymi niż organizowane przez IZ w liczbie wskazanej na dany rok przez IZ (wynosząca w danym roku nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2 szkolenia).

Pozostałe zapisy w regulaminie oraz załącznikach do regulaminu wyboru projektów nie ulegają zmianie.

Zmiana regulaminu wyboru projektów oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od dnia 29 marca 2024 roku.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Regulamin wyboru projektów - obowiązuje od 29.03 (1 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie 09.05 - obowiązuje od 29.03 (584.1 KB)

Pobierz jako PDF