Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w wyniku realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), zidentyfikował przesłanki dla dokonania modyfikacji w zapisach Programu, będące odpowiedzią w zakresie skutecznego i efektywnego realizowania zadań określonych w Programie. Zmiany, wprowadzone uchwałą nr 1529/2019  Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19 listopada 2019 roku, dotyczą m.in. na realokacji środków finansowych między kategoriami interwencji w ramach Osi 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, 2. Społeczeństwo informacyjne, 3. Energia, Osi 4. Środowisko, Osi 7. Włączenie społeczne, Osi 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, a także Osi 10. Pomoc Techniczna i są zgodne z przeprowadzonymi przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ analizami możliwości wykorzystania środków w tym obszarze.

Przedmiotowe zmiany WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie zgodności z Umową Partnerstwa oraz zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Jednocześnie ze względu na to, że wprowadzone zmiany stanowią niewielką modyfikację przyjętego wcześniej dokumentu, Zarząd Województwa Wielkopolskiego uzyskał zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2081 ze zm.).

Podjęte zmiany, zgodnie z art. 96 ust. 10 rozporządzenia PEiR (UE) nr 1303/2013, zostały notyfikowane oraz zatwierdzone we właściwych zakresach przez Komisję Europejską. Zmiany Programu obowiązują od 19 listopada 2019 roku.

Uchwałę oraz tekst zmienionego WRPO 2014+ publikujemy poniżej.

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1529-2019 z 19.11.2019 w sprawie przyjęcia zmian WRPO 2014+ (2.4 MB)

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) wersja 6.0 (1.7 MB)

Pobierz jako PDF