Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, iż 22.08.2019 r. Minister Inwestycji i Rozwoju zatwierdził zmianę Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020. Zmienione Wytyczne będą obowiązywały od daty wskazanej w komunikacie ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. do tego czasu obowiązującą wersją dokumentu jest ta z 19 lipca 2017 r.

Syntetyczny wykaz zmian dostępny jest pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/77602/najwazniejsze_zmiany_wprowadzone_w_dokumencie.pdf

Pobierz jako PDF