W dniu 10 września 2015r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.5 oraz aktualną wersję dokumentu (1.6) wraz z załącznikami.

Załączniki:

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.6 z dnia 10 września 2015 (4.4 MB)

Tabela zmian z wersji 1.5 na 1.6 (632.5 KB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (236.5 KB)

Zal. 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (502.9 KB)

Zal. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (1.4 MB)

Zał. 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (2.7 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego (168.4 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (351.7 KB)

Pobierz jako PDF