W dniu 24 września 2015r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+. Poniżej publikujemy tabelę przyjętych zmian w stosunku do wersji 1.6 oraz aktualną wersję dokumentu (1.7) wraz z załącznikami.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego (SZOOP -Uszczegółowienie WRPO 2014+) wersja 1.7 z dnia 24 września 2015 (4.4 MB)

Zał. 1 Tabela transpozycji (236.5 KB)

Zał. 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań (502.9 KB)

Zał nr 3 Kryteria wyboru projektów dla EFRR (3.5 MB)

Zał. nr 3 Kryteria wyboru projektów dla EFS (1.4 MB)

Zał. 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego (305.5 KB)

Zał. 5 Zasady wprowadzania projektów do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych WRPO 2014+ (351.7 KB)

Tabela zmian (271.4 KB)

Uwaga: Nowa wersja Uszczegółowienia dostępna w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami"

 
Pobierz jako PDF