Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał modyfikacji w zapisach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) wynikających z konieczności zapewnienia dalszej pomocy na wspierane kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych (m.in. REACT-EU) oraz potrzeby optymalizacji realizacji Programu w wyniku m.in. realokacji wolnych środków finansowych. Zmiany, wprowadzone uchwałą nr 4128/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23 września 2021 roku, dotyczą m.in.:

Zaprogramowane dodatkowe środki finansowe w ramach I transzy instrumentu REACT-EU w kwocie ponad 28,5 mln EUR przeznaczone zostaną na wsparcie:

Szczegółowy wykaz zmian w WRPO 2014+ przedstawiono w Załączniku do ww. Uchwały.

Przedstawione zmiany WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Zostały także zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Podjęte zmiany Programu zostały uzgodnione z Komisją Europejską i obowiązują od 23 września 2021 roku.

Treść zmienionego WRPO 2014+ publikujemy poniżej.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+) 

Pobierz jako PDF