Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w wyniku realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (WRPO 2014+), zidentyfikował przesłanki dla dokonania modyfikacji w zapisach Programu, będące odpowiedzią w zakresie skutecznego i efektywnego realizowania zadań określonych w Programie. Zmiany, wprowadzone uchwałą nr 4602/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27 stycznia 2022 roku, dotyczą m.in.:

Zmiany są zgodne z przeprowadzonymi przez IZ WRPO 2014+ analizami możliwości wykorzystania środków w tym obszarze. Szczegółowy wykaz zmian w WRPO 2014+ przedstawiono w Załączniku do ww. Uchwały.

Przedmiotowe zmiany WRPO 2014+ uzyskały pozytywną opinię ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący WRPO 2014+, zgodnie z art. 14ka ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Podjęte zmiany Programu zostały uzgodnione z Komisją Europejską i obowiązują od 27 stycznia 2022 roku.

Treść zmienionego WRPO 2014+ publikujemy poniżej.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 

Pobierz jako PDF