Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 informuje, że w dniu 30 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 4645/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr 925/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie wydania „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Zmienione „Wytyczne” wejdą w życie z dniem 2 grudnia 2017 r.

Wytyczne mają zastosowanie:

  1. do oceny kwalifikowalności kosztów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, poniesionych od dnia wejścia w życie tych Wytycznych,
  2. do oceny prawidłowości procedur wyboru wykonawców wszczętych od dnia wejścia w życie tych Wytycznych.

Zgodnie z treścią art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw, w przypadku umów o dofinansowanie projektów zawartych przez dniem 2 września 2017 r. stosuje się wytyczne programowe, o których mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 (w brzmieniu sprzed nowelizacji dokonanej wskazaną ustawą z dnia 7 lipca 2017 r.), chyba że beneficjent wyrazi zgodę na zmianę umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w zakresie związania wytycznymi.

Ponieważ beneficjenci Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 nie wyrazili woli zmiany umów o dofinansowanie (lub decyzji o dofinansowaniu), konieczna jest aktualizacja „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” w celu dostosowania ich zapisów do aktualnego brzmienia „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020” wydanych przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Główne zmiany i poprawki dokonane w wytycznych stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały obejmują:

Ponadto, w całym dokumencie dokonano poprawek redakcyjnych.

W przypadku braku akceptacji treści zmienionych „Wytycznych”, beneficjent ma prawo, zgodnie z umową o dofinansowanie, jej wypowiedzenia poprzez jednoznaczne pisemne oświadczenie w tym zakresie złożone w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji. Brak oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z powodu braku akceptacji zmienionych „Wytycznych” oznacza akceptację przez beneficjenta zmienionych „Wytycznych”.

Wypowiadając umowę o dofinansowanie z powodu braku akceptacji zmienionych „Wytycznych” beneficjent jest zobowiązany do zwrotu całości przekazanego mu dotąd dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

W przypadku zaakceptowania zmienionych „Wytycznych”, wprowadzenie treści ich postanowień do umowy o dofinansowanie nie wymaga aneksu ani innego odrębnego porozumienia.

Aktualna wersja Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępna jest w dziale "Zapoznaj się z prawem i dokumentami"

Uchwała 4645/2017 z 30.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w spr. Wytycznych IZ WRPO w spr. kwalifikowalności EFRR 2014-2020 (351.4 KB)


AKTUALIZACJA 01.12.2017

Nawiązując do powyższej informacji w sprawie zmiany „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” Instytucja Zarządzająca WRPO informuje, że uzyskała informację w sprawie intencji Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącej usunięcia z definicji personelu projektu zapisów o umowach cywilnoprawnych.

Z wyjaśnienia Ministerstwa Rozwoju wynika, że zmiana tej definicji nie oznacza, że wynagrodzenia wypłacane z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło stają się niekwalifikowalne.

W związku z tym Instytucja Zarządzająca WRPO informuje, że wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych nadal będą mogły być kwalifikowalne (pod warunkiem zachowania ogólnych zasad kwalifikowalności, o których mowa w „Wytycznych”). Sprostowanie pkt 2.16 lit. g) „Wytycznych” poprzez usunięcie zapisu „wynagrodzenia personelu projektu wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej” zostanie dokonane przy kolejnej zmianie „Wytycznych”.

Pobierz jako PDF