Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ (IZ WRPO 2014+) informuje, iż zgodnie z § 8 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (dotyczy umów Osi Priorytetowych 6, 7, 8, których stroną jest Instytucja Zarządzająca reprezentowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz art. 168 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – współfinansowanie otrzymane przez Beneficjentów w formie dotacji celowej w części niewykorzystanej do końca 2017 roku (odpowiednio § 2009, § 2059 – wydatki bieżące oraz § 6209, § 6259 – wydatki majątkowe) podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku na odpowiednie rachunki bankowe IZ WRPO 2014+:

Ze względu na obowiązek weryfikacji przez IZ WRPO 2014+ prawidłowości zwrotów dokonanych przez Beneficjentów w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje (z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tytule przelewu mogą one być zapisane skrótami umożliwiającymi ich identyfikację):

Ponadto w ciągu 5 dni roboczych od dnia dokonania powyższego zwrotu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2018 roku, należy przesłać za pomocą aplikacji SL2014:

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ przypomina, że zgodnie z § 8 umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (dotyczy umów Osi Priorytetowych 6, 7, 8, których stroną jest Instytucja Zarządzająca reprezentowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego) dofinansowanie, które Beneficjenci otrzymali na realizację projektów w formie płatności z budżetu środków europejskich (odpowiednio § 2007, § 2057 – wydatki bieżące oraz § 6207, § 6257 – wydatki majątkowe) pozostaje na rachunku bankowym i rozliczane jest zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik 1 Oświadczenie o wykorzystaniu dotacji celowej w roku (75 KB)

Pobierz jako PDF