Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ (IZ WRPO 2014+) informuje, iż w związku z wejściem w życie 3 stycznia 2018 r. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. poz. 2367, dalej: rozporządzenie), zaliczki udzielone z dotacji celowej, niewydatkowane w ramach projektu, podlegają zwrotowi do budżetu, z którego zostały wypłacone, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową (§ 3 ust. 6).

Brak obowiązku zwrotu dotacji celowej niewykorzystanej w danym roku budżetowym dotyczy projektów realizowanych na podstawie umów zawartych w ramach naborów rozpoczętych po wejściu w życie ww. rozporządzenia (tj. od 3 stycznia 2018 r.) i projektów, dla których podpisano aneks do umowy uwzględniający przepisy rozporządzenia. Przedmiotowe środki mogą być wydatkowane w kolejnych latach realizacji projektu i podlegają zwrotowi nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

W pozostałych projektach zastosowanie w dalszym ciągu mają zapisy § 8 zawartej umowy o dofinansowanie projektu oraz art. 168 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.). Beneficjenci mają obowiązek zwrotu w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku współfinansowania otrzymanego w formie dotacji celowej w części niewykorzystanej do końca 2018 roku (odpowiednio § 2009, § 2059 – wydatki bieżące oraz § 6209, § 6259 – wydatki majątkowe). Dotacja celowa podlega zwrotowi na odpowiednie rachunki bankowe IZ WRPO 2014+:

Ze względu na obowiązek weryfikacji przez IZ WRPO 2014+ prawidłowości zwrotów dokonanych przez Beneficjentów, w tytule przelewu należy umieścić następujące informacje (z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tytule przelewu mogą one być zapisane skrótami umożliwiającymi ich identyfikację):

Ponadto do dnia 4 stycznia 2019 roku należy przesłać za pomocą aplikacji SL2014:

Akceptacja przedmiotowego Oświadczenia przez IZ WRPO 2014+ oraz dostępność środków są warunkami przekazania zwróconych środków na początku kolejnego roku budżetowego.

Jednocześnie IZ WRPO 2014+ przypomina, że we wszystkich projektach zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (dotyczy umów Osi Priorytetowych 6, 7, 8, których stroną jest Instytucja Zarządzająca reprezentowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego) dofinansowanie, które Beneficjenci otrzymali na realizację projektów w formie płatności z budżetu środków europejskich (odpowiednio § 2007, § 2057 – wydatki bieżące oraz § 6207, § 6257 – wydatki majątkowe) pozostaje na rachunku bankowym i rozliczane jest zgodnie z terminami wynikającymi z zawartej umowy o dofinansowanie projektu.

Oświadczenie o wykorzystaniu dotacji celowej w roku (75.5 KB)

Pobierz jako PDF