I. Eksperci


W celu zapewnienia bezstronnej i rzetelnej oceny projektów w procesie wyboru projektów do dofinansowania mogą uczestniczyć eksperci posiadający specjalistyczna wiedzę i/lub umiejętności z poszczególnych dziedzin objętych programem operacyjnym.
Na mocy art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U 2014, poz. 1146), jedynym podmiotem zewnętrznym oceniającym projekty mogą być eksperci.
1. W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przy ocenie projektów można skorzystać z opinii eksperta na zasadach wskazanych w art. 49 cytowanej ustawy i procedurach Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.
2. Nabór  kandydatów na ekspertów jest ogłaszany przez Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ w zależności od potrzeb. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zamieszczają na stronie internetowej Programu  ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów, kwestionariusz osobowy. Dokumenty te określają m.in.: dziedziny, do której poszukiwany jest kandydat na eksperta, warunki jakie powinien spełniać kandydat na eksperta, miejsce i termin składania ofert, informacje w zakresie składanej dokumentacji, oświadczenia.
3. Kandydatem na eksperta nie może być pracownik IZ WRPO 2014+ oraz IP WRPO 2014+ zaangażowanych w realizację WRPO 2014+.
4. Warunki jakie powinien spełniać łącznie kandydat na eksperta określa przepis  art. 49 ust. 3 ustawy:

5. Pracownicy IZ WRPO 2014+  dokonują weryfikacji złożonych ofert, sprawdzenia spełnienia przez osoby ubiegające się o wpis do wykazu warunków określonych w pkt. 4 lit. a – e. Komisja kwalifikacyjna dokonuje wyboru kandydatów na ekspertów. Kandydaci na ekspertów zostają powołani przez ZWW.
6. Z wykazu zostaje usunięty kandydat na eksperta który:

7. Skreślenie kandydata na eksperta z wykazu następuje na podstawie uchwały ZWW, o czym powiadamia się kandydata na ekspertów (wraz z podaniem przyczyny skreślenia).
8. Status eksperta uzyskuje kandydat na eksperta, który podpisał z IZ WRPO 2014+ umowę dotyczącą udziału w wyborze projektów. Ekspertowi przysługuje wynagrodzenie za każdą wydaną opinię w wysokości ustalonej przez IZ WRPO 2014+,  przy uwzględnieniu m.in. rodzaju projektu, stopnia jego skomplikowania.
9. Ekspert składa IZ WRPO 2014+ oświadczenie zgodnie z art. 49 ust. 8.
10. Powołani przez ZWW kandydaci na ekspertów mogą korzystać ze szkoleń dotyczących celów i sposobu realizacji WRPO 2014+.
11. Kandydat na eksperta informuje niezwłocznie IZ WRPO 2014+ o wszelkich okolicznościach, które powodują zaprzestanie spełnienia przesłanek, o których mowa w pkt 4 lit. a-c.
12. Praca eksperta podlega ocenie przez IZ WRPO 2014+. Szczegółowe informacje dotyczące oceny pracy eksperta określone są w umowie dotyczącej udziału eksperta w wyborze projektów.
13. Kandydat na eksperta może uzyskać akredytację IZ WRPO 2014+, która oznacza, że współpraca IZ WRPO 2014+ z danym ekspertem przebiegała w sposób nienaganny oraz osoba ta rozwijała wiedzę w zakresie WRPO 2014+.Warunkami otrzymania akredytacji, które należy spełnić łącznie, są:

14. IZ WRPO 2014+ (DPR)  zamieszcza na swej stronie internetowej przekazane przez DWP, DEFS oraz WUP listy kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację.


Baza kandydatów na ekspertów


1. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ prowadzi wykaz kandydatów na ekspertów WRPO 2014+. W wykazie zostają umieszczone następujące dane kandydata na eksperta:
a. imię i nazwisko;
b. adres poczty elektronicznej;
c. wskazanie dziedziny objętej WRPO 2014+, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia.
2. Tworzenie i przetwarzanie danych objętych wykazem podlega przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)
3.Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ dokonuje cyklicznej weryfikacji aktualności danych kandydatów zawartych w wykazie (coroczne zapytanie wysyłane na adresy poczty elektronicznej kandydatów na ekspertów).​

 

II. Wykaz kandydatów na ekspertów

 

1. Europejski Fundusz Społeczny

AKTUALNE

Uchwała Nr 906/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie aktualizacji Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - nabór przeprowadzony przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (83.1 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 906/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 sierpnia 2015 r. (543 KB)

Uchwała nr 864/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - nabór przeprowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (1 MB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 864/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2015 r. Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - nabór przeprowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. (160.5 KB)

Lista kandydatów na ekspertów, którzy otrzymali akredytację.

Zgodnie z Podrozdziałem 8.4 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ WRPO 2014+) prowadzi system akredytacji kandydatów na ekspertów. Na podstawie zapisów Regulaminu warunków otrzymania akredytacji przez kandydatów na ekspertów WRPO 2014+ (Regulamin warunków otrzymania akredytacji (306 KB)) IZ WRPO 2014+ podjęła decyzję o przyznaniu akredytacji ekspertom wskazanym w wykazie:


KOMUNIKAT

Informacja dotycząca systemu akredytacji kandydatów na ekspertów

Zgodnie z Rozdziałem 8 ust. 3 znowelizowanych Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014‑2020, wprowadzenie systemu akredytacji kandydatów na ekspertów zależy od decyzji właściwej instytucji.

W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym (IZ WRPO 2014+), rezygnuje z systemu akredytacji kandydatów na ekspertów zewnętrznych. Tym samym Regulamin warunków otrzymania akredytacji przez kandydatów na ekspertów WRPO 2014+ oraz Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 - posiadających akredytację, z dniem 7 maja 2018 r. tracą swoją ważność.

 

Wersja pierwotna:

Uchwała 584/2015 i uzasadnienie w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dnia 29 maja 2015. (EFS) (49 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 584/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. (EFS) (710 KB)

 

2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

AKTUALNE

Uchwała Nr 4675/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie aktualizacji Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- nabór przeprowadzony przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego (292.7 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4675/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. (1 MB)

 

Wersja pierwotna:

Uchwała Nr 602/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (29.2 KB)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 602/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (1.1 MB)

 

3. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego dot. ekspertów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (34.8 KB)

Wykaz kandydatów na ekspertów Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (400.4 KB)


4. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotycząca ekspertow ekspertów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (34.8 KB)

Wykaz kandydatów na ekspertów Stowarzyszenia Metropolii Poznań (157.8 KB)

Pobierz jako PDF