W dniu 16 czerwca 2015 roku odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Przedmiotem posiedzenia była min zmiana Kryteriów Wyboru Projektów dla wybranych Działań/Poddziałań WRPO 2014+ przyjętych na I posiedzeniu KM WRPO 2014+ (zmiany kryteriów nastąpiły w wyniku zgłoszonych uwag po I posiedzeniu KM) oraz przyjęcie propozycji Kryteriów wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dla:

 1. Działania 1.4 Internacjonalizacja gospodarki regionalnej
 2. Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
 3. Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych
 4. Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
 5. Działania 4.2 Gospodarka odpadami
 6. Działania 4.3 Gospodarka wodno – ściekowa
 7. Działania 5.2. Transport kolejowy
 8. Działania 9.2 Rewitalizacja obszarów problemowych
 9. Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

w obszarze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz dla:

 1. Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa
 2. Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość
 3. Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
 4. Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych
 5. Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne
 6. Działania 7.1. Aktywna integracja
 7. Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
 8. Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
 9. Działania 10.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+ oraz Działania 10.2. Informacja i promocja WRPO 2014+

w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego.

Posiedzenie zakończono przedstawieniem Projektu Strategii komunikacji polityki spójności na lata 2014- 2020 oraz przyjęciem Projektu Strategii komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

Pobierz jako PDF