W dniu 23 września 2015 roku odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Przedmiotem posiedzenia była m.in. zmiana Kryteriów Wyboru Projektów dla wybranych Działań/Poddziałań WRPO 2014+ przyjętych na I i II posiedzeniu KM WRPO 2014+ (zmiany kryteriów nastąpiły w wyniku doprecyzowania i ujednolicenia zapisów, dostosowania do wymogów prawa oraz do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+) a także przyjęcie propozycji Kryteriów wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dla:

 1. Działania 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki
 2. Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości infrastruktury na rzecz rozwoju
  gospodarczego
 3. Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw (Poddziałanie 1.5.3 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach)
 4. Działania 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych
 5. Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska (Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze)
 6. Działania 4.1 Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych
 7. Działania 4.5 Ochrona przyrody
 8. Działania 9.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

w obszarze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz dla:

 1. Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne (Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne)
 2. Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej (Poddziałanie 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Edukacja Wielkopolsk@ – projekt pozakonkursowy)
 3. Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (Poddziałanie 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy)

 

w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego.

Posiedzenie zakończono przedstawieniem wyników badania ewaluacyjnego pt. „Analiza
ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych  instrumentów finansowych
w województwie wielkopolskim w okresie programowania UE 2014-2020” oraz Strategii komunikacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pobierz jako PDF