W dniu 8 grudnia 2015 roku odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Przedmiotem posiedzenia była m.in. zmiana zapisów regulaminu Komitetu, powołanie grupy roboczej ds. społeczeństwa obywatelskiego, przyjęcie Kryteriów Wyboru Projektów dla wybranych Działań/Poddziałań WRPO 2014+ w zakresie ZIT, przedstawienie Rocznych planów działania na 2016 r. dla projektów współfinansowanych z EFS wdrażanych przez WUP oraz wdrażanych przez DEFS (w tym zmiany do Kryteriów Wyboru Projektów dla wybranych Działań/Poddziałań WRPO 2014+ przyjętych na I i II posiedzeniu KM WRPO 2014+, które nastąpiły w wyniku doprecyzowania i ujednolicenia zapisów oraz dostosowania do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+), a także przyjęcie Kryteriów wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne (Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne – projekty konkursowe) w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego.

Posiedzenie zakończono przedstawieniem Planu ewaluacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, informacji o warunkowości ex-ante dla WRPO 2014+, a także informacji o planowanych działaniach informacyjno – promocyjnych na 2016 rok.

Pobierz jako PDF