Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 powołano w drodze Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6183/2023 z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie: ustanowienia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. 

Skład Komitetu Monitorującego:

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele:

Tryb pracy Komitetu Monitorującego, jego skład oraz zasady działania określa regulamin, przyjmowany na pierwszym posiedzeniu.

Obowiązujący regulamin Komitetu Monitorującego (146.9 KB)

Zadania Komitetu Monitorującego:

Komitet wykonuje zadania, o których mowa w art. 40 rozporządzenia  ogólnego, w szczególności:

1. analizuje:

 1. postępy we wdrażaniu programu oraz osiąganiu celów pośrednich i celów końcowych;
 2. wszelkie kwestie mające wpływ na wykonanie programu i środki podjęte w celu zaradzenia tym kwestiom;
 3. wkład programu w sprostanie powiązanym z wdrażaniem programu wyzwaniom wskazanym
  w stosownych zaleceniach dla poszczególnych krajów;
 4. elementy oceny ex ante dotyczącej wdrażania instrumentów finansowych w ramach programu;
 5. postęp dokonany w przeprowadzaniu ewaluacji, syntez, ich wyników i wszelkich działaniach następczych podjętych na ich podstawie;
 6. realizację działań w zakresie komunikacji i widoczności;
 7. w stosownych przypadkach, postępy we wdrażaniu operacji o znaczeniu strategicznym;
 8. spełnienie warunków podstawowych i ich stosowanie przez cały okres programowania;
 9. w stosownych przypadkach, postępy w budowaniu zdolności administracyjnych instytucji publicznych, partnerów i beneficjentów.

2. zatwierdza:

 1. metodykę i kryteria stosowane przy wyborze operacji, w tym wszelkie ich zmiany;
 2. końcowe sprawozdanie z wykonania programu;
 3. plan ewaluacji i wszelkie zmiany w tym planie;
 4. wszelkie propozycje instytucji zarządzającej dotyczące zmiany programu.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają:        

Pobierz jako PDF