jeremi                             jessica 2                                                                                                                                                                                                                             ​                 

W okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Województwo Wielkopolskie kontynuuje udzielanie wsparcia Inwestorom w formie pożyczek i poręczeń, przekazując na ten cel kwotę około 1,05 mld zł. Jest to najwyższa alokacja przeznaczona na instrumenty finansowe w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w Polsce.

Na podstawie wyników obligatoryjnej Analizy ex-ante w zakresie zastosowania instrumentów finansowych w ramach WRPO 2014+ oraz dotychczasowych doświadczeń płynących z wdrażania Inicjatywy JEREMIE i Inicjatywy JESSICA, Wielkopolska zastosuje instrumenty finansowe w następujących obszarach:

W celu uruchomienia wsparcia Zarząd Województwa Wielkopolskiego podpisał trzy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego:

W ramach ww. Umów Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę podmiotu wdrażającego instrumenty finansowe. Dla przedsiębiorców z sektora MŚP produkty finansowe (pożyczki i poręczenia) są udostępniane przez Pośredników Finansowych wybranych przez Menadżera Funduszu Funduszy – Bank Gospodarstwa Krajowego. Dalsze informacje znajdują się na stronie: https://rpo.bgk.pl/pozyczki-unijne-z-rpo/jeremie2/

14 kwietnia 2017 roku Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił otwarty nabór wniosków na pożyczki w zakresie rewitalizacji oraz efektywności energetycznej. Potencjalnych zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze stroną: https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/jessica-2/ oraz prosimy o kontakt z Bankiem Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio udzielającym pożyczek w ramach JESSICA 2.

Pobierz jako PDF