Na tej stronie dowiesz się dla kogo jest program i jakie możemy wyróżnić Główne kategorie beneficjentów

 

Dla kogo jest ten program?

W ramach WRPO 2014+ wyróżniamy beneficjentów, którymi zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 są: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przygotowują oni wniosek o dofinansowanie projektu, przedkładają go do oceny, a po zatwierdzeniu realizują - wybierając w tym celu odpowiedniego wykonawcę.

Beneficjenci uprawnieni do uzyskania wsparcia są zróżnicowani w zależności od rodzaju działania i poddziałania. Szczegółowa lista beneficjentów znajduje się w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ w rozdziałach opisujących poszczególne osie priorytetowe, działania i poddziałania w ramach Programu.

Główne kategorie beneficjentów

Administracja Rządowa i Samorządowa

Jednostki samorządu terytorialnego, Organy administracji rządowej, Podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.

Ochrona Środowiska

Parki narodowe i krajobrazowe, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kultura

Instytucje kultury, Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia).

Przedsiębiorstwa, biznes

Instytucje Otoczenia Biznesu, Podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno- prywatnym, Przedsiębiorcy.

Promocja Regionu

Instytucje regionalne wspierające promocję regionu, Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia).

Edukacja i badania

Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną, Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia), Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.

Pobierz jako PDF