Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast wojewódzkich lub regionalnych i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Sformalizowana współpraca

Samorządy, które są do tego uprawnione, mogą realizować projekty w trybie ZIT zawiązując partnerstwo (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny – tzw. Związki ZIT) i przygotowując wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla danego obszaru funkcjonalnego. Powinny się w niej znaleźć m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji oraz inne elementy określone w art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Związki ZIT muszą podpisać odpowiednie porozumienie dotyczące wdrażania instrumentu ZIT z Zarządem Województwa.

ZIT w województwie wielkopolskim

W województwie wielkopolskim instrument ZIT realizowany jest na mocy Uchwał Nr 4013 /2013

oraz 4014/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia  7 listopada  2013 roku oraz odpowiednich porozumień pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a poszczególnymi Związkami ZIT. Obszary realizacji instrumentu ZIT w Wielkopolsce:

- obszar funkcjonalny Miasta Poznania – jako ZIT dla miasta wojewódzkiego (adres strony: http://www.zit.metropoliapoznan.pl)

- obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim – jako ZIT dla aglomeracji miejskiej o charakterze regionalnym (adres strony: http://www.sako-info.pl)

Przewidziana alokacja na realizację poszczególnych Strategii ZIT wynosi:

- Strategia ZIT dla MOF Poznania – 196,6 mln euro (w tym 174,4 mln euro z EFRR, 22,2 mln euro z EFS)

- Strategia ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 69,1 mln euro (w tym 61,3 mln euro z EFRR, 7,8 mln euro z EFS)

Jakie projekty można realizować?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W formule ZIT możliwe będą do realizacji projekty współfinansowane zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

OSI subregionalne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne nie są jedynym instrumentem wsparcia polityki miejskiej w ramach WRPO 2014+. Dla ośrodków o charakterze subregionalnym (wraz z ich obszarami funkcjonalnymi) przewidziano pomoc w postaci instrumentu Obszarów Strategicznej Interwencji.  W Wielkopolsce OSI subregionalne realizowane będzie w następujących miastach:

- Leszno

- Piła

- Konin

- Gniezno

Pobierz jako PDF